Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van Debiteurenbeheer EnZo, gevestigd in Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73524166.

Artikel 1- Toepasbaarheid
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/werkzaamheden die Debiteurenbeheer EnZo aanbiedt. Er kan alleen van worden afgeweken indien Debiteurenbeheer EnZo dit schriftelijk heeft bevestigd.
1.2 Wanneer er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken en dit schriftelijk is bevestigd door Debiteurenbeheer EnZo, dan geldt dit alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Debiteurenbeheer EnZo vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling(en) in acht wordt genomen.
1.4 In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en voorstellen
2.1 Alle aanbiedingen en voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Debiteurenbeheer EnZo opgegeven specificaties en andere gegevens waarop Debiteurenbeheer EnZo haar aanbieding baseert.
2.3 Indien enige door opdrachtgever opgegeven gegevens, specificaties, verwachtingen, werkwijzen of toezeggingen achteraf onjuist blijkt te zijn, heeft Debiteurenbeheer EnZo het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
2.4 Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.5 Het is niet toegestaan enige door Debiteurenbeheer EnZo opgestelde voorstel(len) en/of de daarbij behorende bescheiden te kopiëren, te openbaren of kenbaar te maken aan derden.
2.6 Kennelijke fouten, verschrijvingen of vergissingen op de website, in folders, publicaties, voorstellen of andere documenten van Debiteurenbeheer EnZo binden Debiteurenbeheer EnZo niet.

Artikel 3 – Werkzaamheden
3.1 Debiteurenbeheer EnZo zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en overeenkomstig hetgeen partijen zijn overeengekomen.
3.2 Debiteurenbeheer EnZo heeft een inspanningsverplichting om klanten zo veel mogelijk te wijzen op hun betaalverplichting, doch kan niet gehouden worden tot het behalen of aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van een bepaald resultaat.
3.3 De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
3.4 In het geval dat Debiteurenbeheer EnZo de algemene opdracht wordt gegeven om debiteurenbeheer uit te voeren, dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de klant te treffen. Tenzij dit voor ondertekening van de opdracht anders is overeengekomen.
3.5 Opdrachtgever zal na het geven van de opdracht tot debiteurenbeheer geen afspraken maken met de klant ter zake van de betaling van de vordering. Tevens zal opdrachtgever Debiteurenbeheer EnZo direct op de hoogte stellen van de ontvangst van correspondentie dan wel van rechtstreekse betalingen van de debiteur.
3.5 Het staat Debiteurenbeheer EnZo niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van haar opdrachtgever derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder meer het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Indien opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het inschakelen van derden, zullen de kosten door Debiteurenbeheer EnZo als voorschotten of achteraf in rekening worden gebracht bij haar opdrachtgever. Als uitzondering hierop heeft Debiteurenbeheer EnZo geen toestemming van opdrachtgever nodig voor het opvragen van informatie inzake klant indien de kosten niet meer bedragen dan €15 euro per aanvraag (bijvoorbeeld een uittreksel Handelsregister).
3.6 De overeenkomst heeft alleen betrekking op klanten die in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.7 Debiteurenbeheer EnZo kan haar werkzaamheden staken zodra ten laste van de klant het faillissement, de surséance van betaling of de WSNP is uitgesproken.

Artikel 4 – Tarieven
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven door Debiteurenbeheer EnZo. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit het getekende voorstel dan wel overeenkomst.
4.2 Debiteurenbeheer EnZo bepaalt de prijs op basis van het uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht eventuele gemaakte kosten. Debiteurenbeheer EnZo declareert ook de reistijd, indien op locatie wordt afgesproken. Bovendien worden de gereden kilometers in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betalingen
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Debiteurenbeheer EnZo binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Debiteurenbeheer EnZo is gerechtigd om periodiek te factureren, dat wil zeggen per opdracht of per tijdsperiode.
5.3 Opdrachtgever is te allen tijden verplicht om de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/het voorstel, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet. Uitgangspunt is dat vergoeding in het getekende voorstel dan wel overeenkomst staat vermeld.
5.5 Alle betalingen dienen op de bankrekening van Debiteurenbeheer EnZo te worden overgemaakt.
5.6 Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.
5.7 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist, een rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.
5.8 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.9 Mocht opdrachtgever in verzuim zijn, dan houdt Debiteurenbeheer EnZo zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Debiteurenbeheer EnZo diensten gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Debiteurenbeheer EnZo om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Opdrachten en wijzigingen
6.1 Een opdracht wordt uitsluitend door Debiteurenbeheer EnZo aanvaard na schriftelijk akkoord van opdrachtgever op het voorstel dan wel overeenkomst, per post of per e-mail.
6.2 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door opdrachtgever aan Debiteurenbeheer EnZo te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van Debiteurenbeheer EnZo. Wijzigingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.
6.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van opdrachtgever. Dit zal schriftelijk en tijdig worden vastgelegd.
6.4 Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal opdrachtgever Debiteurenbeheer EnZo een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten, conform het getekende voorstel dan wel de overeenkomst. Indien opdrachtgever de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan Debiteurenbeheer EnZo een nadere kans te bieden, dient opdrachtgever Debiteurenbeheer EnZo een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.
6.5 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Debiteurenbeheer EnZo buiten haar rekening en risico wordt overschreden.
6.6 Debiteurenbeheer EnZo heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als:
– buiten toedoen of nalaten van Debiteurenbeheer EnZo de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd.

– opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met Debiteurenbeheer EnZo.
Mocht één van deze gevallen zich voordoen dan heeft Debiteurenbeheer EnZo het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

Artikel 7 – Levertijden
7.1 Debiteurenbeheer EnZo zal er te allen tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Debiteurenbeheer EnZo neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 Tenzij anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (deel)resultaten van de opdracht, waaronder begrepen maar niet uitsluitend overeenkomsten, adviezen, rapporten en andere documenten, uitsluitend bij Debiteurenbeheer EnZo. Debiteurenbeheer EnZo verleent opdrachtgever het gebruiksrecht ten aanzien van vorenbedoelde werken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Het is opdrachtgever derhalve niet toegestaan de werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verschaffen zonder voorafgaande toestemming van Debiteurenbeheer EnZo.

Artikel 9 – Opschorting, staking en ontbinding
9.1 Debiteurenbeheer EnZo is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken indien opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld dan wel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
9.2 Daarnaast is Debiteurenbeheer EnZo gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt dan wel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging c.q. stillegging van opdrachtgever.
9.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
9.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is Debiteurenbeheer EnZo alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Debiteurenbeheer EnZo gederfde inkomen.

Artikel 10 – Geheimhouding
10.1 Debiteurenbeheer EnZo draagt zorg voor de geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Debiteurenbeheer EnZo ter beschikking gestelde gegevens waarvan voor Debiteurenbeheer EnZo kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.
10.2 Debiteurenbeheer EnZo werkt conform de nieuwe regels AVG.
10.3 Debiteurenbeheer EnZo werkt conform het privacyreglement. Het privacyreglement wordt op de website vermeld.

Artikel 11 – Klachtenafhandeling
11.1 Een tekortkoming in de overeenkomst is slechts toerekenbaar indien opdrachtgever Debiteurenbeheer EnZo onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Debiteurenbeheer EnZo een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te zuiveren, en Debiteurenbeheer EnZo ook na gestelde termijn in haar verplichting tekort blijft schieten. Daarnaast moet de tekortkoming of schade binnen 14 dagen na het ontstaan of de bekendheid daarmee door opdrachtgever, schriftelijk aan Debiteurenbeheer EnZo zijn gemeld.
11.2 Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 14 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij Debiteurenbeheer EnZo te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.
11.3 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.
11.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Debiteurenbeheer EnZo beslissend.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
12.1 Opdrachtgever vrijwaart Debiteurenbeheer EnZo tegen alle schadeaanspraken van derden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht. Eén en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van Debiteurenbeheer EnZo.
12.2 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door Debiteurenbeheer EnZo ter zake wordt erkend, zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Debiteurenbeheer EnZo nimmer verplicht.
12.3 Aansprakelijkheid van Debiteurenbeheer EnZo voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Debiteurenbeheer EnZo is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die het bedrijf voor, door of namens haar opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
12.5 Debiteurenbeheer EnZo is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

Artikel 13 – Overdracht en plichten
13.1 Debiteurenbeheer EnZo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dit niet te willen.
13.2 In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 In geval Debiteurenbeheer EnZo door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Debiteurenbeheer EnZo tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Debiteurenbeheer EnZo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Debiteurenbeheer EnZo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Debiteurenbeheer EnZo of van derden, ziekte van de medewerker van Debiteurenbeheer EnZo, die belast is met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen. Debiteurenbeheer EnZo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Debiteurenbeheer EnZo haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Debiteurenbeheer EnZo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan tien dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zover Debiteurenbeheer EnZo ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Debiteurenbeheer EnZo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 In geval van overmacht zal Debiteurenbeheer EnZo zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 15 – Rechtskeuze
15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.